Strona główna Cennik Skup TC Kontakt
Zaloguj Załóż konto

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

RCOM Robert Dworakowski z dnia 1 Stycznia 2018 roku

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym RCOM Robert Dworakowski (dalej: Sklep).
 2. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:
  • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Kodeksu postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin  utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca  2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
  • Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem www.mmotrade.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
  • Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem RCOM Robert Dworakowski a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa  rodzaj oraz liczbę Towaru.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego MMOTrade jest RCOM Robert Dworakowski dostępny pod adresem: Dworaki Staśki 20, 18-218 Sokoły, który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod nr 001273992/2018, zarejestrowany podatnik VAT, posiadający NIP: 7221542200, REGON: 200877240
 2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:
  • pod numerem telefonu komórkowego 511-963-742 od pon. do piątku w godz. od 9 do 22.
  • korzystając z poczty elektronicznej: dworak1701@gmail.com
  • korespondencyjnie: RCOM Robert Dworakowski, Dworaki Staśki 20, 18-218 Sokoły
 3. Przedmiotem działalności jest sprzedaż internetowa
 4. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym RCOM Robert Dworakowski zawierana jest w języku polskim.
 6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy , a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego RCOM Robert Dworakowski wymagany jest komputer z dostępem do Internetu ,który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej  albo  Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i  obsługą plików Cookies  z minimalną rozdzielczością  ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 2 Składanie zamówień

 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła lub jest tez to kod autorski napisany przez Firmę RCOM Robert Dworakowski.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
 3. RCOM Robert Dworakowski nie jest płatnikiem VAT.
 4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy złożyć zamówienie na jego stronie internetowej www.mmotrade.pl , wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.
 7. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z  komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 8. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”,  podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki , wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje  na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „Zamówienie ze sklepu internetowego RCOM Robert Dworakowski.”. Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje  zawarta.

§ 3 Koszty i termin dostawy

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
 2. Przesyłka dostarczona jest w terminie od 1h do 48h.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225).
 2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalne-go opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wy-łącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych.
  • otrzymania skryptu i jego używania.
  • otrzymania skryptu i jego używania.
  • używania licencji przez okres dłuższy niz 3 dni.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.
 6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

§ 5. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do  wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
  •  Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225),
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),
  • oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z  realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości  miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.
 4. Regulamin obowiązuje z dniem 1 Stycznia 2018 roku
Xardas kupił 375 TC
2 minuty temu
Zadaj Pytanie Napisz do nas... Wyślij